Prognosis Software Development Trading tools
Elwave product information Support and customer download section ORDER NOW
contact To German site To Spanish site
 
in this section
 
FAQ
Example DDE-Links
The Elliott Wave Principle
Het Elliott Wave Principe
  FAQ | Downloads | Tips & Tricks

Het Elliott Wave Principe

   
Dit hoofdstuk:
  
Volgend hoofdstuk :
Traden met de Elliott Wave
 1. Algemeen
 2. Basis Theorie
 3. Patronen
 4. Trendkanalen
 5. Fibonacci ratios
 
 

3. Patronen          :: top ::

 

Bestudering van de patronen is heel belangrijk voor de correcte toepassing van het Elliott Wave Principe. Dit komt omdat het patroon van de marktbeweging, mits correct bepaald, u niet alleen vertelt tot welke niveaus de markt kan stijgen of dalen, maar ook op welke manier (of patroon) dit zal gebeuren.

Als u de patronen herkent en deze patronen op de juiste wijze toepast, kunt u op de Elliott Wave handelen. Dit is niet gemakkelijk te bereiken, maar na enige studie en met behulp van het "ELWAVE " gereedschap zult u er steeds beter in worden. Mensen zoals uzelf, als u maar voldoende getraind bent, kunnen markten in een handomdraai analyseren, en dat is een vereiste voor trading.

Het Elliott Wave Principe beperkt zichzelf voornamelijk tot de patronen genoemd in de Klassieke Elliott Wave patronen. Deze patronen zijn geprogrammeerd in de CLASSIC RULES versie van ELWAVE.

In onze MODERN RULES versie, zoals genoemd onder Moderne Elliott Wave patronen, hebben we meer patronen gedefinieerd. Die hebben we gevonden in de meer dan 10 jaren van onderzoek en ervaring. Op deze manier stellen wij onze kennis gratis ter beschikking.

Het is aan de gebruiker om te bepalen welke regels beter werk afleveren. Wij vinden het belangrijk dat de gebruiker de mogelijkheid heeft zijn geprefereerde soort regels te gebruiken.

Toelichting bij de beschrijvingen op de volgende pagina's: links vindt u een afbeelding van een bullmarkt, rechts van een bearmarkt.

Het patroon onderdeel beschrijft de structuur, terwijl de beschrijving additionele informatie geeft. Het patroon moet voldoen aan de regels en richtlijnen, die ook uit de illustratie kunnen worden afgeleid. Verder vertelt het onderdeel in welke golf, in welke golf als een onderdeel van een hogere golf gradatie, het patroon gewoonlijk voorkomt. Tenslotte moet het patroon een interne structuur vertonen zoals wordt beschreven. Dit is heel belangrijk om te bepalen met welk patroon u te maken heeft.

 
 

Klassieke Elliott Wave patronen          :: top ::

 

Hierna hebben we alle Elliott Wave patronen afgebeeld die zijn toegestaan onder een bijzonder strikte interpretatie van het Elliott Wave Principe. De meeste van deze patronen zijn door Elliott zelf ontdekt, behalve het Diagonaal 2 patroon. De WXY en WXYXZ patronen zijn niet als zodanig door Elliott gedefinieerd, maar hij had al wel dit soort combinaties ontdekt.

In onze Automatische analysemachine gebruiken we de WXY en WXYXZ ook voor Dubbele en Driedubbele Zigzags. Dit is een meer consistente manier van labelen van deze patronen, omdat nu de ABC golven in golven W en Y sub-golven zijn en een niet passende Golf X wordt uitgesloten.

Hierdoor hoeft de Automatische analyse niet langer naar meer dan vijf golven te zoeken. Gebruik makend van de oude definitie van bijvoorbeeld een Driedubbele Zigzag, moest er gezocht worden naar elf golven, los van het gebrek aan samenhang, zou het de analyse aanzienlijk vertraagd hebben.

 

I. Trends          :: top ::

a. Impulse (impuls)

Patroon

Beschrijving

Impulsen zijn altijd samengesteld uit vijf golven, gelabeld 1,2,3,4,5. Golven 1, 3 en 5 zijn zelf op zich impuls patronen en ongeveer gelijk in lengte. Daarentegen zijn golven 2 en 4 altijd correctie- patronen.

Regels en richtlijnen

De allerbelangrijkste regels en richtlijnen zijn:

  • Golf 2 kan geen groter koersbereik hebben dan golf 1, dus niet voorbij het beginpunt van golf 1 reiken.
  • Golf 3 is nooit de kortste in vergelijking met golf 1 en 5.
  • Golf 4 kan golf 1 niet overlappen, behalve in diagonale Triangles en soms in golf 1 of A golven, maar nooit in een derde golf. Sommigen staan overlapping in golf 1 en A ook niet toe.
  • Als richtlijn vertoont de derde golf het hoogste momentum, behalve wanneer de vijfde de verlengde golf is.
  • Golf 5 komt voorbij het eind van golf 3.
  • Als richtlijn moet de interne golfstructuur alterneren (afwisseling vertonen), dat betekent verschillende soorten correctie- structuren in golf 2 en 4.

In welke golf

Impuls patronen komen voor in golf 1, 3, 5 en in golven A en C van een correctie (deze correctie zou een golf 2, 4 of een golf B, D, E of golf X kunnen zijn).

Interne structuur

Het patroon is samengesteld uit vijf golven. De interne structuur van deze golven is 5-3-5-3-5. Merk op dat de genoemde 3en correctiegolven zijn, die op hun beurt kunnen bestaan uit 5 golven in een correctieTriangle.

b. Extension (Extensie)

Patroon

 

 

Beschrijving

Per definitie komt een extensie voor in een impulsgolf, waarin golf 1, 3 of 5 verlengd kan zijn en daardoor veel langer dan de andere golven. Het is vrij normaal dat een van deze golven zich verlengt, gewoonlijk is dat de derde golf. De twee andere golven neigen dan naar gelijkheid.

In onze patroondefinities noemen we het een Extensie1 als de eerste golf verlengt, een Extensie3 als de 3de de golf verlengt en een Extensie5 als de 5de golf verlengt.

Regels en richtlijnen

De allerbelangrijkste regels en richtlijnen wat betreft een verlengde golf zijn:

  • Een verlengde golf is samengesteld uit 5, 9, 13 of 17 golven.
  • Golf 2 kan geen groter koersbereik hebben dan golf 1, dus niet voorbij het beginpunt van golf 1 reiken.
  • Golf 3 is nooit de kortste in vergelijking met golven 1 en 5.
  • Golf 4 kan golf 1 niet overlappen.
  • Golf 5 overschrijdt het eind van golf 3.
  • De verlengde golf vertoont gewoonlijk de hoogste acceleratie.

In welke golf

Extensies komen voor in golf 1, 3, 5, en in A en C golven, wanneer ze met elkaar worden vergeleken.

Interne structuur

Bestaat minimaal uit 9 golven, maar ook 13 of 17 golven kunnen voorkomen. Dus de minimale interne structuur van de 9 golven is 5-3-5-3-5-3-5-3-5. Merk op dat de genoemde 3en correctiegolven zijn, die uit 5 golven kunnen bestaan in het geval van een correctie driehoek.

c. Diagonal triangle type 1 (Diagonale driehoek type 1)

Patroon

 

Beschrijving

Diagonalen zijn een soort impulspatronen die gewoonlijk in eindgolven zoals een vijfde of een C golf voorkomen. Verwar ze niet met correctie Triangles.

Diagonalen zijn een relatief zeldzaam fenomeen voor grote golf- gradaties, maar ze komen vaak voor in lagere golfrangorden op intradag grafieken. Meestal worden Diagonale Triangles gevolgd door een heftige verandering in de marktrichting.

Regels en richtlijnen

De allerbelangrijkste regels en richtlijnen zijn:

  • Het patroon is samengesteld uit 5 golven.
  • Golf 4 en 1 overlappen elkaar.
  • Golf 4 kan niet voorbij het beginpunt van golf 3 gaan.
  • Golf 3 kan niet de kortste golf zijn.
  • Intern hebben alle golven van de diagonaal een correctie golf-structuur.
  • Golf 1 is de langste golf en golf 5 de kortste.
  • De trendkanaallijnen van Diagonalen moeten naar elkaar toelopen.
  • Als richtlijn moet de interne golfstructuur afwisseling vertonen, dat betekent verschillende soorten correctiestructuren.

In welke golf

Diagonale Triangles type 1 komen voor in golf 5, C en soms in golf 1.

Interne structuur

De interne structuur van de vijf golven is 3-3-3-3-3.

d. Diagonal triangle type 2 (Diagonale driehoek type 2)

Patroon

Beschrijving

Diagonaal type 2 is een soort impulspatroon dat gewoonlijk voorkomt in de eerste of A golf. Het voornaamste verschil met de Diagonale Triangle type 1 is het feit dat golven 1, 3 en 5 een interne structuur hebben van vijf golven in plaats van drie. De ervaring leert dat het ook kan voorkomen in een golf 5 of C, dit is echter onder het Elliott Wave Principe niet toegestaan. Verwar ze niet met een correctie.

Diagonalen zijn een relatief zeldzaam fenomeen voor grote golfgradaties, maar ze komen vaak voor in lagere golfrangorden in intradag grafieken. Deze Diagonale worden niet gevolgd door een heftige verandering in de marktrichting, omdat het niet een eind van een trend betreft, behalve wanneer het voorkomt in een vijfde of een C golf.

Regels en richtlijnen

De allerbelangrijkste regels en richtlijnen zijn:

  • De golf is samengesteld uit 5 golven.
  • Golf 4 en 1 overlappen elkaar.
  • Golf 4 kan niet voorbij het beginpunt van golf 3 gaan.
  • Golf 3 kan niet de kortste golf zijn.
  • Intern hebben golven 1, 3 en 5 een impuls golfstructuur.
  • Golf 1 is de langste golf en golf 5 de kortste.
  • Als richtlijn moet de interne golfstructuur afwisseling vertonen, dat betekent dat golf 2 en 4 een verschillende soort correctie- structuur vertonen.

In welke golf

Diagonale Triangles type 2 komen voor in golven 1 en A.

Interne structuur

De vijf golven van het diagonale type 2 hebben een interne structuur van 5-3-5-3-5.

e. Failure or Truncated 5th (Mislukking of verkorte 5de)

Patroon

 

Beschrijving

Een mislukking is een impulspatroon waarin de vijfde golf niet voorbij de derde golf komt. Vijfde golven die maar nauwelijks voorbij de top van golf 3 komen kunnen ook worden geclassificeerd als een soort mislukking. Het is een aanwijzing dat de trend zwak is en dat de markt een acceleratie in de tegengestelde richting gaat vertonen.

Regels en richtlijnen

De allerbelangrijkste regels en richtlijnen zijn:

  • Golf 2 kan geen groter koersbereik hebben dan golf 1, dus kan niet voorbij het beginpunt van golf 1 gaan.
  • Golf 3 is nooit de kortste in vergelijking met golven 1 en 5.
  • Golf 4 kan golf 1 niet overlappen, behalve in diagonale driehoeken en soms in golf 1 of A golven, maar nooit in een derde golf. Sommigen staan ook overlappingen in golf 1 en A niet toe.
  • Golf 5 slaagt er niet in voorbij het eind van golf 3 te komen.
  • Als richtlijn vertoont de derde golf het hoogste momentum.
  • Als richtlijn moet de interne golfstructuur afwisseling vertonen, dat betekent verschillende soorten correctiestructuren.

In welke golf

Een mislukking kan alleen voorkomen in een vijfde golf of een C golf, maar gewoonlijk niet in de vijfde golf van golf 3.

Interne structuur

Moet uit vijf golven bestaan.

 

II. Corrections (Correcties)         :: top ::

a. Zigzag

Patroon

 

Beschrijving

Een Zigzag is de meest voorkomende correctiestructuur die begint met een scherp keerpunt. Het lijkt vaak op een impulsgolf, vanwege de acceleratie die wordt vertoond. Een zigzag kan zich uitstrekken tot een dubbele of driedubbele zigzag, hetgeen niet erg gebruikelijk is, vanwege het gebrek aan afwisseling (dezelfde twee patronen volgen elkaar op). Let erop dat de zigzag alleen het eerste deel van een correctiestructuur kan zijn.

Regels en richtlijnen

  • Is samengesteld uit 3 golven.
  • Golf A en C zijn impulsen, golf B is een correctie.
  • De B golf herwint niet meer dan 61.8% van A.
  • De C golf moet voorbij het eind van A gaan.
  • De C golf is gewoonlijk op zijn minst gelijk aan A.

In welke golf

Komt meestal voor in A, X of 2. Maar is ook heel gebruikelijk in B golven als onderdeel van een Flat, (een deel van) Triangles en soms in 4.

Interne structuur

Een enkele Zigzag is samengesteld uit 3 golven, een dubbele uit 7 golven gescheiden door een X golf in het midden, een driedubbele uit 11 golven gescheiden door twee X golven (zie de afbeeldingen hieronder). De interne structuur van de 3 golven is 5-3-5 in een enkele Zigzag, 5-3-5-3-5-3-5 in een dubbele..

Voorbeeld van een Double Zigzag (Dubbele Zigzag)

 

Zoals u hebt gemerkt hebben wij een meer moderne representatie van de Dubbele Zigzag, door gebruik te maken van de labels WXY in plaats van ABCXABC. Dit is een meer consistente manier, omdat op deze wijze 2 Zigzags van een lagere rangorde met elkaar worden verbonden door golven van een hogere gradatie. Bovendien had onze automatische analyse een zeer consequente methode van labelen nodig om een maximale prestatie te leveren. In plaats van 7 golven (ABCXABC) te labelen, hoeft de Automatische analyse maar 3 golven (WXY) te labelen. Volgens dezelfde methode wordt een Driedubbele Zigzag gepresenteerd door WXYXZ in plaats van ABCXABCXABC. Op deze manier werd het aantal golven gereduceerd tot vijf in plaats van elf.

b. Flat

Patroon

 

 

 

Beschrijving

Flats zijn een heel gebruikelijke vorm van correctiepatronen, die over het algemeen een zijwaartse tendens vertonen. Golven A en B van de Flat zijn beiden correctiepatronen. Golf C daarentegen is een impulspatroon. Gewoonlijk zal golf C niet ver voorbij het eind van golf A gaan.

 

Regels en richtlijnen

  • Het patroon is samengesteld uit 3 golven.
  • Golf C is een impuls, golf A en B zijn correctiepatronen.
  • Golf B herwint meer dan 61.8% van A.
  • Golf B laat vaak een compleet terugtrekken naar het eind van de vorige impulsgolf zien.
  • Golf C moet niet te ver voorbij het eind van golf A gaan.
  • Gewoonlijk is golf C ten minste gelijk aan A.

 

In welke golf

Komt meestal voor in B golven, en ook geregeld in 4 en 2.

Interne structuur

Zoals als eerder vermeld, een Flat bestaat uit 3 golven. De interne structuur van deze golven is 3-3-5. Zowel golven A en B zijn gewoonlijk Zigzags..

c. Expanded Flat or Irregular Flat
    (Expanderende Flat of Onregelmatige Flat)

Patroon

 

 

Beschrijving

Dit is een gebruikelijk speciaal type Flat. Hier is de B golf een extensie en gaat voorbij het (orthodox) einde van de vorige impuls- golf. De kracht van de B golf laat zien dat de markt de richting van B uit wil. Vaak zal een sterke acceleratie plaatsvinden, die een derde golf op gang brengt of een extensie vijf. Als de C golf veel langer is dan A, zal de kracht minder zijn.

Regels en richtlijnen

  • Is samengesteld uit 3 golven.
  • Golf C is een impuls, golf A en B zijn correcties.
  • Golf B trekt terug voorbij het eind van de vorige impuls, het beginpunt van golf A. De C golf is gewoonlijk veel langer dan A.

In welke golf

Dit correctiepatroon kan voorkomen in 2, 4, B en X. Als het in 2 voorkomt en C is relatief kort, zal er gewoonlijk een acceleratie in de derde plaats vinden.

Interne structuur

Is samengesteld uit drie golven, die een interne structuur hebben van 3-3-5.

d. Triangles (Driehoeken)

Contracting Triangle (Samentrekkende Driehoek):

Patroon

 

 

Beschrijving

Een Triangle is een correctiepatroon, dat kan samentrekken of expanderen. Bovendien kan het stijgen of dalen. Het is samengesteld uit vijf golven, die allemaal een correctief karakter hebben.

Regels en richtlijnen

  • Is samengesteld uit 5 golven.
  • Golf 4 en 1 overlappen elkaar.
  • Golf 4 kan niet voorbij het beginpunt van golf 3 komen.
  • Golf 3 kan niet de kortste golf zijn.
  • Intern hebben alle golven van de diagonaal een correctie golf-structuur.
  • In een samentrekkende Triangle is golf 1 de langste golf en golf 5 de kortste. In een expanderende is golf 1 de kortste en golf 5 de langste.
  • Triangles hebben gewoonlijk de vorm van een wig, hetgeen uit het vorige mag worden afgeleid.
  • Als richtlijn moet de interne golfstructuur alternatie vertonen.

In welke golf

Triangles komen alleen voor in golf B, X en 4. Nooit in golf 2 of A.

Interne structuur

Is samengesteld uit vijf golven, waarvan de interne structuur is 3-3-3-3-3.

 

Expanding Triangle (Expanderende Driehoek):

 

 

 

Ascending Triangle (Oplopende Driehoek):

Dit is een Triangle die schuin oploopt. Dit patroon is ge´mplementeerd in de Modern Rules.

 

Descending Triangle (Aflopende Driehoek):

Dit is een Triangle die schuin afloopt. Dit patroon is ge´mplementeerd in de Modern Rules.

 

Running Triangle (Doorlopende Driehoek):

Dit is een samentrekkende Triangle waarin de B golf voorbij het beginpunt van golf A reikt.

e. WXY or Combination (Combinatie)

Er zijn vele soorten combinaties mogelijk. Hieronder is een nogal gecompliceerd voorbeeld afgebeeld.

Patroon

 

Beschrijving

Een Combinatie combineert verschillende soorten correcties. Deze correcties zijn gelabeld als WXY en WXYXZ als het patroon nog complexer is. Het begint bijvoorbeeld met een Zigzag (golf W), dan een Flat (tussenliggende X golf), daarna een Triangle (golf Y) en zo verder. Een zogenaamde dubbele of driedubbele "Three" is ook een Combinatie, maar dit patroon combineert Flats gescheiden door X golven.

Regels en richtlijnen

  • Alle soorten correctiepatronen kunnen zich verenigen om een groter correctiepatroon te vormen.
  • De regels en richtlijnen zoals genoemd voor andere correctie-patronen zijn ook hier van toepassing.
  • Een Triangle in een Combinatie zou gewoonlijk aan het eind moeten voorkomen.
  • Correctiepatronen in een Combinatie laten gewoonlijk alternatie zien.

In welke golf

Over het algemeen komt een Combinatie voornamelijk voor in B, X en 4, het is minder gebruikelijk in A en zeldzaam in 2.

Interne structuur

Bijvoorbeeld een Zigzag, gevolgd door een Flat, gevolgd door een Triangle heeft de volgende interne structuur:

5-3-5(Zigzag)-3-3-5(Flat)-3-3-3-3-3(Driehoek).

f. Running Flat

Patroon

 

 

Beschrijving

De Running Flat is een zeldzame speciale vorm van een mislukking. Dit patroon is een soort Flat, met een uitgerekte B golf en heel kleine C golf. Volgens de theorie zou golf C zo kort kunnen zijn dat hij niet in het koersgebied van golf A komt. ELWAVE sluit een C golf die er niet in slaagt het koersgebied van golf A te bereiken niet uit.

In plaats van een doorlopende correctie zou dit in theorie een extensie in een impulsgolf kunnen zijn, waar de golf is onderverdeeld in twee (of meer) 1,2 combinaties. Als de B een duidelijke drie golf is, dan is het een Running Flat, anders een extensie. In de praktijk zal er geen verschil zijn in de marktrichting: in beide scenario┤s zal de markt uitbreken in de richting van de B golf, daarom kiest ELWAVE ervoor een extensie te labelen. Voor de volledigheid hebben we dit patroon opgenomen, het is ge´mplementeerd in de CLASSIC RULES, niet in de MODERN RULES.

Regels en richtlijnen

  • De B golf moet zijn samengesteld uit drie golven.
  • De C golf moet zijn samengesteld uit vijf golven.
  • Golf C moet heel kort zijn en zal gewoonlijk niet het koersgebied van A bereiken.
  • Golf C moet minder dan 100% van golf B herwinnen en meer dan 60% van golf A.

In welke golf

Meestal zal dit patroon voorkomen in een golf 2 of B.

Interne structuur

Het is een drie golven structuur. De interne structuur is 3-3-5.

g. X golf

Beschrijving

Een X golf is een tussenliggende golf in een meer ingewikkelde correctie. Deze golf is altijd een correctie en kan vele vormen aannemen zoals Zigzag, Dubbele Zigzag, Flat, Expanderende Flat, combinatie en eenTriangle..

 
 

Modern Elliott Wave patterns          :: top ::

 

In onze MODERN RULES machine hebben we extra patronen gedefinieerd, het zijn voornamelijk bastaardpatronen afgeleid van de bekende patronen, die vanaf het begin hebben bestaan. Daarnaast, staan we het voorkomen van meer patronen in sommige golven toe. Bijvoorbeeld, golf 1 mag ook een diagonaal1, diagonaal2 en impuls 2 patroon bevatten, naast de andere trend- patronen, die de klassieke interpretatie accepteert.

I. Trends          :: top ::

a. Impulse 2

Patroon

Beschrijving

Een Impulse 2 is een ongewoon patroon dat veel op een gewone impulse lijkt. In onze automatische analyse staan we een maximum terugtrekken van 51.5% voor golf 4 in een impulse of andere trend patronen toe. Natuurlijk kan soms het terugtrekken van golf 4 wel 51.6% bedragen en een impulse zou dan worden uitgeschakeld, ondanks het feit dat de limiet slechts met 0.1% werd overschreden. Natuurlijk werkt het Elliott Wave Principe niet zo strikt en het Impulse 2 patroon corrigeert dit probleem. Daarnaast, zijn we geregeld een terugtrekking tot 62% voor een golf 4 tegen gekomen in intradag grafieken.

Regels en richtlijnen

Hier gelden dezelfde regels en richtlijnen als bij een normale impulse behalve het volgende:

  • Golf 4 mag terugtrekken tussen 51.5% en 62%, zonder in het gebied van golf 1 te komen.
  • Als richtlijn, golf 4 is heel vaak een Zigzag.

In welke golf

Impulse 2 patronen komen meestal voor in golf 1, A of C, nooit in een golf 3!

Interne structuur

Is samengesteld uit vijf golven. De interne structuur van deze golven is 5-3-5-3-5. Merk op dat de genoemde 3en correctiegolven zijn, die kunnen zijn samengesteld uit 5 golven in een correctie Triangle.

 

II. Correcties          :: top ::

a. ZigzagFlat

Patroon

 

Beschrijving

Het is een gewoon patroon, dat precies hetzelfde is als een Zigzag, behalve het feit dat de B golf meer dan 61.8% van golf A mag terugtrekken.

b. Running Zigzag

Patroon

 

Beschrijving

Behalve in convergerende Triangles, komt een mislukking in een correctiepatroon voor als de C golf korter is dan golf A en er niet in slaagt voorbij het eind van golf A te komen. Dit gebeurt meestal in Running Flats en of in Zigzags. Het wijst op krachten in de richting van de hoofdtrend.

Regels en richtlijnen

  • Hier gelden de regels zoals genoemd bij andere correctiepatronen.
  • Golf C slaagt er niet in voorbij het eind van golf A te komen.

In welke golf

Mislukkingen kunnen voorkomen in een C golf van golf 2, in een C of E golf van golf 4, in een C golf van golf B of X.

c. Failed Flat (Mislukte Flat)

Patroon

 

 

 

Beschrijving

Dit patroon is precies hetzelfde als een Flat, behalve dat golf C het eind van golf A niet bereikt en daarom korter is dan golf B.

d. Running Flat 2 (modern)

Patroon

 

Beschrijving

Dit patroon is precies hetzelfde als een Running Flat, behalve dat het retracement meer dan 60% moet bedragen, als dat niet zo is, beschouwt ELWAVE het als een normale Running Flat. Dit onderscheid is nodig, want gewoonlijk is een Running Flat zeldzaam. Maar als het meer dan 60% herwint en er toch niet in slaagt het eind van golf A te bereiken, zal het plotseling een veel waarschijnlijker voorkomend patroon worden. In dat geval zal het een veel hogere score krijgen.

e. Ascending and descending Triangles (Stijgende en dalende Triangles)

Beschrijving

Deze worden vermeld in de beschrijving van Triangles in het Klassieke patronenonderdeel. Eigenlijk zijn deze patronen hetzelfde als gewone convergerende Triangles, behalve dat stijgende en dalende Triangles schuin op- of aflopen.

 

Volgende: 4. Trendkanalen