Prognosis Software Development Trading tools
Elwave product information Support and customer download section ORDER NOW
contact To German site To Spanish site
 
in this section
 
FAQ
Example DDE-Links
The Elliott Wave Principle
Het Elliott Wave Principe
  FAQ | Downloads | Tips & Tricks

Het Elliott Wave Principe

   
Dit hoofdstuk:
   
Volgend hoofdstuk:
Traden met de Elliott Wave
  1. Algemeen
  2. Basis Theorie
  3. Patronen
  4. Trendkanalen
  5. Fibonacci ratios
 
 

4. Trendkanalen          :: top ::

 

Trendkanalen zijn een belangrijk hulpmiddel, niet alleen om te bepalen welke sub-golven bij elkaar horen, maar ook om koersdoelen voor de volgende opwaartse golf te bepalen.

Trendkanalen bestaan uit parallel lopende lijnen die min of meer de complete koersbeweging van een golf omvatten. Ofschoon de trendlijnen van een Triangle niet parallel lopen, wordt dit ook beschouwd als een trendkanaal. Hieronder kunt u een voorbeeld zien van een trendkanaal in een impulsgolf en alle trendkanalen in een in correctiegolf. Merk op dat alle patronen in het onderdeel "Patronen" hun trendkanalen laten zien.

De afbeelding van de correctiestructuur gelabeld A, B, C laat duidelijk zien hoe trendkanalen aantonen, welke golven in een groep thuis horen.

 

Golven van dezelfde rangorde kunnen worden herkend door trendkanalen te tekenen. Dit is vooral het geval voor Impulse (5) golfstructuren, Zigzags en Triangles. Als deze golven niet helemaal goed passen, is dit een sterke aanwijzing om naar een alternatieve telling te zoeken.

Hierna zult u leren hoe u trendkanalen moet tekenen en met trendkanalen koersdoelen kunt projecteren.

Koersdoelen voor golf 3 of C

Om te beginnen kunt u een trendkanaal tekenen zodra golf 1 en 2 voltooid zijn. Verbindt het begin van golf 1, dat is gelabeld als nul, en het eind van golf 2. Teken dan een parallelle lijn vanaf de top van golf 1.

Over het algemeen wordt dit trendkanaal niet goed bruikbaar geacht, maar dat is het wel. Ten eerste dient de parallel lijn als een absoluut minimum koersdoel voor de 3de golf in ontwikkeling. Als de 3de golf niet door de bovenste lijn heen breekt of er niet in slaagt deze te bereiken, heeft u waarschijnlijk te maken met een C golf in plaats van golf 3.

Voorts dient de basislijn van 0 tot golf 2 als een stop. Als deze basislijn doorbroken wordt, is er een grote kans dat golf 2 (of B) ingewikkelder wordt, dus is golf 3 of C nog niet begonnen.

Onthoudt dat golf 3 gewoonlijk de sterkste golf is en vaak ver boven de bovenste trendlijn uit zal stijgen.

 

 

Koersdoelen voor golf 4

Zodra golf 3 voltooid is kunt u een trendkanaal tekenen door het eind van golf 1 en golf 3 met een trendlijn te verbinden en een parallelle lijn te tekenen vanaf het eind van golf 2. Op deze manier kunt u een koersdoel projecteren voor golf 4. Onthoudt dat gewoonlijk de basislijn van golf 2 enigszins wordt doorbroken door de koersbeweging van golf 4. De basislijn dient als een minimum koersdoel voor golf 4. Als golf 4 helemaal niet bij de basislijn komt, is dit een teken van een zeer sterke trend. Dan is golf 3 waarschijnlijk nog steeds in ontwikkeling of u moet zich voorbereiden op een koersversnelling in golf 5.

 

 

 

 

Koersdoelen voor golf 5

Methode 1

Zodra golf 4 is geŽindigd kunt u een trendkanaal tekenen door het eind van golf 2 en golf 4 met een trendlijn te verbinden en een parallelle lijn te tekenen vanaf het eind van golf 3. Op deze manier kunt u een koersdoel voor golf 5 projecteren. In de meeste gevallen zal golf 5 er niet in slagen de bovenste trendlijn te bereiken, behalve wanneer u te maken heeft met een extensie in golf 5 of als golf 3 relatief zwak is geweest. In een extensie, ook aangegeven door hoge volume en momentum indicatoren, kan een "throw over" (korte uitbraak) voorkomen.

 

 

 

Methode 2

Golf 3 is meestal de krachtigste golf en laat een grote acceleratie zien in relatie tot golf 1 en 5. Als golf 3 inderdaad een bijna verticale stijging of daling laat zien, teken dan een trendlijn die golf 2 en 4 met elkaar verbindt en een parallelle lijn vanaf golf 1(!). Deze parallelle lijn zal golf 3 doorsnijden en het koersdoel van golf 5 aangeven. De ervaring leert dat dit een zeer waardevol trendkanaal is.

 

Koersdoelen voor golf D en E

Zodra golf B voltooid is kunt u een trendlijn tekenen en het begin van golf A en het eind van golf B verbinden om een koersdoel voor golf D te verkrijgen, vooropgesteld dat zich zeker een driehoek ontwikkelt, hetgeen duidelijker is na de voltooiing van golf C.

Als golf C compleet is kunt u een trendlijn tekenen en golf A en het eind van golf C verbinden om een koersdoel voor golf E te vinden. Golf E stop bijna nooit precies bij de trendlijn, de trendlijn wordt of nooit bereikt of snel en tijdelijk overschreden.

 

 

Koersdoelen in een Dubbele Zigzag

Trendlijnen zijn heel nuttig om Dubbele Zigzags en Impulsegolven van elkaar te onderscheiden, hetgeen moeilijk is omdat ze beiden impuls karakteristieken hebben. Dubbele Zigzags hebben de neiging bijna perfect in een trendkanaal te passen, terwijl in een Impulsegolf de derde golf duidelijk uit het trendkanaal breekt. .

 
 

5. Fibonacci ratios          :: top ::

 

De Fibonacci reeks is een wiskundige serie waarin elk getal de som is van de twee voorgaande getallen. De getallenreeks is als volgt: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 en zo verder. De eigenschappen van deze reeks komen overal in de natuur voor en ook in de kunst en wetenschappen. Met name de verhouding van 1.618, de "Golden Mean" ("Gouden Verhouding"), is veel voorkomend, een ratio die al in de klassieke oudheid werd ontdekt. Dit getal kan benaderd worden door een Fibonacci getal te delen door het voorgaande getal, dit kunt u herhalen tot in het oneindige. Verhoudingen van .618, het omgekeerde van 1.618 zijn ook heel opvallend bij het analyseren van Fibonacci verhoudingen .

Elliott heeft niet zelf de Fibonacci verhoudingen ontdekt, Charles Collins attendeerde Elliott op dit fenomeen.

De golftellingen van de impuls- en correctiepatronen (5 + 3 = 8 totaal) zijn Fibonacci getallen, het onderverdelen van golfpatronen in sub-golven leidt altijd weer tot Fibonacci getallen.

Het analyseren van Fibonacci verhoudingen in koersbewegingen is om een aantal redenen heel belangrijk.

Ten eerste kunt u uw analyse van de golf controleren. Hoe beter de Fibonacci verhoudingen van uw golftelling, hoe nauwkeuriger uw telling is, want op de een of andere manier zijn alle golven aan elkaar gerelateerd. In de tweede plaats kunt u realistische koersdoelen berekenen als u de golftelling eenmaal correct heeft gedefinieerd of verschillende scenario`s heeft onderscheiden, die in dezelfde richting wijzen.

Omdat Fibonacci zich manifesteert in de onderlinge verhouding van golven, zijn ze vaak aan elkaar gerelateerd in de verhoudingen 2.618, 1.618, 1, 0.618, 0.382 en 0.236. Dit feit kan u helpen koersdoelen te schatten voor te verwachten golven.

Als, bijvoorbeeld een golf 1 of A van welke rangorde (of tijdframe) dan ook is voltooid, kunt u retracements (correcties) van 0.382, 0.50 en 0.618 projecteren voor golf 2 of B, daarmee verkrijgt u de koersdoelen. Meestal is de derde golf de krachtigste, daarom zult u vaak merken dat golf 3 ongeveer 1.618 maal golf 1 bedraagt. Golf 4 laat gewoonlijk een retracement zien dat minder is dan golf 2, zoals 0.236 of 0.382. Als golf drie de langste golf is, is de relatie tussen golf 5 en drie vaak 0.618. Golf 5 is meestal gelijk aan golf 1.

Dezelfde verhoudingen kunnen worden gevonden tussen A and C golven. Gewoonlijk is C gelijk aan A of 1.618 maal de lengte van A.

U kunt zelfs golven combineren om steun- en weerstandniveaus te vinden. De netto koersbeweging van golf 1 en 3 maal 0.618 creŽert bijvoorbeeld een ander interessant koersdoel voor golf 5.

Het loont de moeite om flink te experimenteren met uw golftelling, Fibonacci zal u helpen een verklaring te vinden voor het ritme van de markten.

Koersdoelen voor golf 1

De eerste golf, een nieuwe impuls koersbeweging, heeft de neiging te stoppen aan de basis van de vorige correctie, gewoonlijk de B golf. Dit valt vaak samen met een 38.2% of een 61.8% retracement van de vorige correctie.

Koersdoelen voor golf 2

Golf 2 corrigeert minimaal 38.2% en ten hoogste 61.8% of meer van golf 1. Stopt vaak bij sub-golf 4 en nog vaker bij sub-golf 2 van de vorige golf 1. Een herwinning van meer dan 76% is hoogst verdacht, hoewel er nog geen regels geschonden worden.

Koersdoelen voor golf 3

Golf 3 is minimaal gelijk aan golf 1, behalve in een Triangle. Als golf 3 de langste golf is zal hij ongeveer 161% van golf 1 gaan bedragen of zelfs 261%.

Koersdoelen voor golf 4

Golf 4 herwint minimaal 23% van golf 3 en bereikt nog vaker een 38.2% retracement. Gewoonlijk wordt het gebied van sub-golf 4 van de vorige 3de golf bereikt.

In erg sterke markten zou golf 4 slechts 14% van golf 3 kunnen herwinnen.

Koersdoelen voor golf 5

Golf 5 is gewoonlijk gelijk aan golf 1 of legt een afstand af van 61.8% van de lengte van golf 1. Hij zou ook dezelfde verhouding tot golf 3 kunnen hebben of 61.8% van de netto lengte van golf 1 en 3 samen. Als golf 5 een verlengde golf is, bedraagt de verhouding meestal 161.8% van golf 3 of 161.8% van de exacte lengte van golf 1 en 3 tezamen.

Koersdoelen voor golf A

Na een Triangle in een vijfde golf, vertoont golf A een retracement tot golf 2 van de Triangle van de vorige golf 5. Als golf A een onderdeel is van een Triangle, B of 4 is de correctie vaak 38.2% van de complete vorige 5 golf (dus niet alleen de vijfde van de vijfde) tot in het gebied van de vorige 4de golf. In een Zigzag herwint golf A vaak 61.8% van de vijfde golf.

Koersdoelen voor golf B

In een Zigzag herwint golf B meestal 38.2% of 61.8% van golf A. In een Flat, is B bij benadering gelijk aan golf A. In een Expanded Flat, legt B meestal een afstand af van 138.2% van golf A.

Koersdoelen voor golf C

Golf C heeft minimaal een lengte van 61.8% van golf A. Het kan korter zijn, in dat geval draait het meestal uit op een mislukking, hetgeen weer een acceleratie in de tegenovergestelde voorspelt..

Over het algemeen is golf C gelijk aan golf A of bereikt 161.8% van golf A.

Golf C bereikt vaak 161.8% van de lengte van golf A in een Expanded Flat.

In een convergerende Triangle is golf C vaak 61.8% van golf A.

Koersdoelen voor golf D

In een convergerende Triangle legt golf D vaak een afstand af van 61.8% van golf B.

Koersdoelen voor golf E

In een convergerende Triangle bereikt golf E vaak 61.8% van golf C en kan niet langer zijn dan golf C!

Koersdoelen voor golf X

Golf X heeft een minimaal retracement van 38.2% van de vorige A-B-C correctie; een retracement van 61.8% is ook gebruikelijk.

 

Volgende: Traden met de Elliott Wave